Reklamačný poriadok

Pozn.: Reklamačný formulár si môžete stiahnuť vo formáte PDF alebo MS Word

Spoločnosti NOVOSTAVBY NA KĽÚČ / Vikona s.r.o., so sídlom Podhorie 2136, 018 61 Beluša
IČO: 54 196 426, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43015/R

Čl. 1 Úvodné ustanovenia
1.1. Spoločnosť VIKONA s.r.o., so sídlom Podhorie 2136, 018 61 Beluša, IČO: 54 196 426, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43015/R (ďalej len „Zhotoviteľ“), je stavebná spoločnosť špecializujúca sa na výstavbu úsporných, nízkoenergetických a pasívnych rodinných domov a iných stavebných objektov (ďalej len „Stavba“).
1.2. Zákazník je osoba, ktorá si objedná u Zhotoviteľa Stavbu.
1.3. Tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo, na základe ktorej Zhotoviteľ vykoná Stavbu pre Zákazníka ako objednávateľa.
1.4. Tento Reklamačný poriadok je vyhotovený za účelom riadneho informovania Zákazníka o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady Stavby, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, o podmienkach a postupe vybavovania reklamácií, o vykonávaní záručných opráv, a poučenia o právach spotrebiteľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).
1.5. Ustanovenia tohto Reklamačného poriadku sa použijú iba v prípade, ak Zákazník vystupuje v právnom postavení spotrebiteľa podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Čl. 2 Zodpovednosť za vady a záručná doba
2.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Stavba pri prevzatí Zákazníkom.
2.2. Zhotoviteľ zodpovedá Zákazníkovi aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Stavby v záručnej dobe. Zhotoviteľ rovnako zodpovedá za to, že Stavba má vlastnosti, ktoré si Zákazník vymienil.
2.3. Záručná doba na Stavbu je 3 (tri) roky. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Stavby Zákazníkom. Ak Zákazník prevzal Stavbu až po dni, do ktorého mal povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.
2.4. Ak na jednotlivé časti Stavby poskytujú ich výrobcovia dlhšiu záručnú dobu, platí na tieto časti táto dlhšia záručná doba.
2.5. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Zákazník nemohol užívať Stavbu z dôvodu vykonania záručnej opravy.
2.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Stavby, ktoré boli spôsobené (i) použitím nesprávnych podkladov poskytnutých Zákazníkom alebo (ii) použitím vadného materiálu dodaného Zákazníkom prípadne nevhodnými pokynmi Zákazníka, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti vadnosť materiálu prípadne nevhodnosť pokynov nemohol zistiť alebo na ne Zákazníka upozornil a Zákazník na použití vadných materiálov resp. dodržaní
nevhodných pokynov trval.
2.7. Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za:
a) vady, ktoré vznikli poškodením, neodborným nastavením alebo nesprávnou údržbou po prevzatí Stavby Zákazníkom alebo treťou osobou,
b) vady spôsobené neodbornou manipuláciou a montážou, ktorá bola vykonaná po prevzatí Stavby,
c) vady vzniknuté v podmienkach s chemickou alebo fyzickou nerovnováhou v náväznosti na vlastnosti Stavby (napr. nadmerná prašnosť, vlhkosť, a pod.)
d) vady, ktoré vznikli v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť (požiar, záplavy, krupobitie, vojnový stav, štrajk a pod.)
2.8. Posudzovanie reklamácie vychádza z nasledovných zásad:
a) optické vady musia byť posudzované za denného svetla zo vzdialenosti 1 meter pod uhlom, ktorý zodpovedá bežnému využitiu konkrétneho priestoru. Na vady, ktoré nie sú za týchto podmienok viditeľné, nemôže byť uznaná reklamácia (všeobecne platí, že vady menšie ako 3 mm sú prípustné, pretože spravidla nie sú rozpoznateľné voľným okom za uvedených podmienok),
b) plošné poškodenia ako škrabance, farebné zmeny, povrchové nerovnosti nie sú vadou a sú prípustné, ak ich najväčší rozmer je menší ako 3 mm,
c) estetické alebo líniové odchýlky, ktoré sa dajú odstrániť začistením alebo korekciou sa nepovažujú za vady.

Čl. 3 Práva zo zodpovednosti za vady
3.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.
3.2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Stavba mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Zákazník právo na zrušenie zmluvy. To isté právo prislúcha Zákazníkovi, ak ide o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (viac ako 2 krát) alebo pre väčší počet vád Stavbu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Stavby, má
Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny Stavby.

Čl. 4 Postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady
4.1. Práva zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „Reklamácia“) je Zákazník povinný uplatniť u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak práva zaniknú.
4.2. Reklamácia musí mať písomnú formu. Zákazník môže Reklamáciu uplatniť u Zhotoviteľa e-mailom na faktury@novostavbynakluc.sk, osobne alebo poštou na adrese prevádzky Zhotoviteľa VIKONA s.r.o., Dohňany 424, 020 51 Dohňany.

Pri uplatnení Reklamácie Zákazník:

4.3. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú dňom, keď budú Zhotoviteľovi oznámené všetky informácie a doručené požadované podklady podľa bodu 4.2 tohto článku.
4.4. Na Reklamáciu je možné použiť formulár, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke Zhotoviteľa www.novostavbynakluc.sk alebo na adrese prevádzky Zhotoviteľa.

Čl. 5 Postup pri vybavovaní Reklamácie
5.1. Ak Zákazník uplatní Reklamáciu, Zhotoviteľ na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z práv podľa Článku III tohto Reklamačného poriadku uplatňuje, určí spôsob vybavenia Reklamácie podľa bodu 5.2 tohto článku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie, Zhotoviteľ Reklamáciu vybaví, ak je to možné, ihneď, v odôvodnených prípadoch môže Reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.
5.2. Vybavením Reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady, vyplatením primeranej zľavy z ceny Stavby alebo jej odôvodnené zamietnutie.
5.3. Zhotoviteľ je povinný pri uplatnení Reklamácie vydať Zákazníkovi potvrdenie o jej uplatnení. Ak je Reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Zhotoviteľ je povinný potvrdenie o uplatnení Reklamácie doručiť Zákazníkovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom.
5.4. Zhotoviteľ je povinný o vybavení Reklamácie vydať Objednávateľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie s uvedením času trvania opravy.
5.5. Vybavením Reklamácie nie je dotknuté právo Zákazníka na náhradu škody podľa Občianskeho zákonníka.

Čl. 6 Alternatívne riešenie sporov
6.1. Zákazník má právo obrátiť sa na Zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Zhotoviteľ vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Zhotoviteľ porušil jeho práva.
6.2. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Zhotoviteľ na žiadosť podľa bodu 6.1 tohto článku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
6.3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Zákazník podať prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej na nasledujúcom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
6.4. Viac informácií o alternatívnom riešení sporov je dostupných aj na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie na nasledujúcom odkaze:
https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Čl. 7 Záverečné ustanovenia
7.1. Tento Reklamačný poriadok je platný od 01.01.2022.

© 2023 | GDPR | Ochrana osobných údajov | Tvorba webu GFXpulse