Hrubá stavba (obsah ponuky)

Zoznam výbavyHS – HRUBÁ STAVBAStandard
LINE
HOLODOM+
Premium
LINE
NA KĽÚČ
1.1
PD
Príprava pre zahájenie vypracovania projektovej dokumentácie ( pôdorys budúcej stavby, situácia umiestnenia stavby ) na schválenie pre klienta, obhliadka stavebného pozemku, obhliadka referenčnej stavby, vypracovanie cenovej ponuky
1.2
PD
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, časť 1 architektúra a vizualizácia stavbyod 1200,- €
1.3
PD
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – časť 2 elektroinštalácia, zdravotechnika, statika, požiarna ochranaod 900,- €
1.4
PD
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – časť 3 pripojenie stavby na vonkajšie siete = elektrická prípojka miestny vodovod, kanalizácia, septik, studňa   od 700,- €
1.5
Inžiniering
Vybavenie stavebného povolenia ( územné a stavebné konanie ) a kolaudačného rozhodnutia ( legalizácia stavby ). Cena je v závislosti od miestnych pomerov a poplatkovod 600,- €
1.6
Energetický certifikát budovy
Potrebný doklad ku kolaudácii stavby. POZOR platí len v prípade realizácie stavby minimálne do štádia HOLODOM
1.7
Stavebná
dokumentácia
Východisková správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia, správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu, zápis o tlakovej skúške vykurovacieho systému a zápis o vykurovacej skúške vykurovacieho systému, zápis o vykonanej skúške tesnosti žumpy, revízna správa elektrická prípojka, doklad o preskúšaní komína, tlaková skúška obehu vody, potvrdenie
o likvidácii stavebného odpadu, certifikáty k hlavným stavebným materiálom, potvrdenie zhotoviteľa stavby, alebo stavebného dozoru, že stavba bola zhotovená v súlade so SP a je bez závad
1.8
Zakladanie
stavby
Výkop základových pásov podľa projektovej dokumentácie, železná výstuž základového pásu a základovej dosky ( zvislé a vodorovné ), štrkové lôžko pod základovú dosku, inštalácia uzemňovacieho vedenia spodnej stavby, inštalácia elektrickej káblovej chráničky, inštalácia potrubia pre prívod vo dy ( 1x miestny vodovod + 1x studňa ), zateplenie základovej steny XPS 100 mm, odvetranie základového pásu ( použitie Nopová fólia), vystužená základová pätka pod vonkajšie nosné stĺpy a komínový systém.
POPIS: Zemné práce príprava terénu, svahovanie ( bez odvozu zeminy ), výkop základového obvodového pásu, základového pásu pod nosné murivo ( rozmery podľa PD ), vrátane časti DT, štrkový zásyp pod základovú dosku po celej ploche hrúbka podľa PD, železná výstuž ROXOR R12 pre vodorovné a zvislé umiestnenie medzi DT tvárnice vo dvoch radoch, betonáž základovej pätky pod komínový systém, inštalácia uzemňovacieho vedenia spodnej stavby, montáž a dodávka materiálu pre ležatú kanalizáciu PVC 110-125 mm, montáž zvislej tepelnej izolácie XPS 100 mm, zhotovenie betónových prvkov ( základová pätka pod nosné stĺpy a iné konštrukcie ), zhutnenie lôžka základovej dosky, hrúbka základovej dosky 15 cm, šírka základových pásov podľa PD, realizácia prác celkom.
1.9
Zakladanie stavby
Základy na penovom skle podľa PDObjednávkaObejdnávka
1.10
Zakladanie stavby
Ležatá kanalizácia PVC 110-125 mm ( podľa projektovej dokumentácie ), spodné uzemnenie stavby, 2x príprava pre vodovodnú prípojku, chránička pre elektrickú prípojku
1.11
Schodisko
Železobetónové schodisko  vrátane výstuže( platí v prípade viacpodlažnej stavby )
1.12
Vchod
Betónová monolitická plocha cca 3 m2 ( prípadne podľa PD ) s prestrešením ako súčasť stavby
1.13
Terasa
Betónová monolitická plocha cca 15 m2 ( prípadne podľa PD ) s prestrešením ako súčasť stavby ( ak je navrhovaná v PD )
1.14
Murivo
Realizácia, betonáž + železná výstuž ( 25 x 25 cm ). Nosné betónové stĺpy murované – stĺpové tvárnice 25×25/30×30/50×25 cm
s výstužou R10/12 a betónová zmes C 20/25.
1.15
Hydroizolácia
Oxidovaný hydroizolačný asfaltový pás pod obvodové, nosné murivo a nenosné priečky natavením lepenky V60-S35 – 2 vrstvy
a penetrácia
1.16
Murivo
Obvodové murivo VELOX systém ( WSD35, WSC-EPS plus ) alt. pálená brúsená tehla hrúbka 30 cm, hrubá výška obvodového muriva je VELOX = 300 cm/TEHLA = 280 cm, čistá vnútorná svetlá výška je minimálne VELOX = 265 cm/TEHLA a pórobetón = 250 cm 
1.17
Murivo
Preklady keramické nosné a nenosné, vencový monolitický systém so železnou výstužou a tepelnou izoláciou XPS 50 mm
1.18
Murivo
Nosné priečky = VELOX systém WSD35 ( hrúbka vrátane betónu 22 cm ), pálená brúsená tehla alt. pórobetón ( hrúbka 25 cm )
1.19
Murivo
Nenosné priečky = pálená brúsená tehla 11,5 – 14,0 cm, pórobetón 12,5 cm
1.20
Murivo
Nosné stĺpové konštrukcie ( prestrešenie terasa, vchodová plošina ) viď bod 1.14
1.21
Strecha
Sedlové strechy ( napr. rada ASTRA ) a ich štítové ukončenia sú riešené drevenou pevnou konštrukciou OSB dosky alt. VELOX WS25, vrátane drevenej výstuže s následnou povrchovou úpravou
1.22
Strop
Stropná konštrukcia 1 NP trámová ( ako súčasť strešnej konštrukcie viď bod 1.24 )
1.23
Strop
Stropná konštrukcia pri viac podlažných stavbách:
1. VELOX stropný certifikovaný vložkový systém
2. Keramický samonosný pochôdzny systém nosník + vložka PREMAC/PRESCOT stropný systém PREMACO EN/PRESCOT
1.24
Strecha krov
Drevená trámová konštrukcia s podkrovným úložným priestorom.
POPIS: montáž fólie a strešných lát, montáž okapníc s materiálom, položenie škridle vrátane rezov, montáž pod odkvapových žľabov
a zvodov, montáž úžľabia, montáž strešného výlezu ( ak je súčasťou dodávky PD ), montáž tatranského obkladu na krokvu a hobľovanie ( platí len pre priznané sterchy a terasy ), oplechovanie komína vrátane materiálu, náter Finkolora 2 vrstvy, spojovací a doplnkový materiál
1.25
Strecha krytina
Krytina betónová BRAMAC Štandard / KMB Beta Briliant ( farba podľa vlastného výberu ).
POPIS: Základná škridla, polovičná škridla, krajná škridla pravá a ľavá, odvetrávacia škridla, hrebenáč, začiatočný hrebenáč, rozdeľovací hrebenáč Y, držiak hrebeňovej laty s klincom, vetrací pás nárožia a hrebeňa 300 mm, príchytka hrebenáča, uzáver hrebenáča z PVC, kanalizačné odvetranie 1 ks, ochranná mriežka 100x5000mm, ochranný pás 60x1000mm, okapnice pod fóliu, úžľabový plech, lemovací plech
1.26
Strecha krytina
VARIANT B nadštandard: Krytina BRAMAC Tegalit Protector, Adria, Rímska škrídla.
POPIS: Základná škridla, polovičná škridla, krajná škridla pravá a ľavá, odvetrávacia škridla, hrebenáč, začiatočný hrebenáč, rozdeľ ovací hrebenáč Y, držiak hrebeňovej laty s klincom, vetrací pás nárožia a hrebeňa 300 mm, príchytka hrebenáča, uzáver hrebenáča z PVC, kanalizačné odvetranie 1 ks, ochranná mriežka 100x5000mm, ochranný pás 60x1000mm, okapnice pod fóliu, úžľabový plech, lemovací plech
ObjednávkaObjednávka
1.27
Strecha doplnky
Strešné doplnky – dažďové žľaby a zvody BRAMAC Stabicor M / BP2 INGURI, vysoko difúzna dotyková fólia minimálne 140-150g, odvetranie kanalizácie, strešné výlezové okno ( platí iba v prípade ak je súčasťou dodávky komínový systém ), pod odkvapový žľab, žľabový hák, žľabový kút, žľabový roh, žľabový kotlík, žľabové čelo, objímka zvodu s tŕňom, koleno, zvodová rúra
1.28
Strecha info
Presahy strechy – ˝ priznaným krovom ˝ viditeľné časti krovu a podhľady sú napustené 3 vrstvovou skladbou fínskej lazúry a laku
1.29
Strecha
Podhľady – podbitie koncov krovov, debnenie ( povrchovo upravená UNI doska 30/15 mm ) – ***Súčasť HOLODOMu v časti fasáda !
1.30
Terasa
Prestrešenie podľa popisu ako strecha ( škrídla, alebo plech ) a stĺpové nosné konštrukcie, ak je súčasťou cenovej ponuky
1.31
Komín
Komínový certifikovaný systém SCHIEDEL Stabil priemer 200 s dodatočným zateplením podkrovnej časti IZOL PLUS na tuhé palivo ( krb, kachle, kotol )
© 2023 | GDPR | Ochrana osobných údajov | Tvorba webu GFXpulse