Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) a § 19 zákona číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.   

 

Obchodná spoločnosť : STAVINTEL s.r.o.

Sídlo : Podhorie 2136, 018 61 Beluša

IČO : 48 012 122, DIČ : 2024 184 547, IČ DPH : SK2024 184 547

Zapísaná v : Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel : Sro, vložka číslo :  31408/R

Zastúpená konateľom : Konrád Vislay, bytom : Podhorie 2136, 018 61 Beluša

Adresa prevádzky spoločnosti : 020 51 Dohňany 424

E-mail : stavby@novostavbynakluc.sk, Telefón : +421 948 612 645

( ďalej ako „prevádzkovateľ“ )

 

informuje zákazníka ( ďalej ako „dotknutá osoba“ ) o podmienkach spracúvania osobných údajov : 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, a to na tieto účely :  

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje, nakoľko poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, v opačnom prípade nie je možné zmluvu uzavrieť. Údaje dotknutej osoby sú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na uzavretie a plnenie zmluvy. Ide najmä o realizáciu stavby rodinného domu na základe uzatváranej zmluvy o dielo.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z právnych predpisov; najmä na plnenie povinnosti archivovať účtovné záznamy na účely vedenia účtovníctva po dobu stanovenú právnymi predpismi.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov; najmä na účely ponúkania služieb či výrobkov osobám, ktoré sa obrátia na prevádzkovateľa so žiadosťou o zaslanie ponuky pred uzavretím zmluvného vzťahu, ako aj na účely uplatňovania a vymáhania pohľadávok, vedenia súdnych či mimosúdnych sporov.    

 

V prípadoch, ktoré nepredstavujú plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo iný zákonný rámec spracúvania osobných údajov v zmysle   § 13 ods. 1/ zákona číslo 18/2018 Z. z., je možné spracúvať osobné údaje dotknutej osoby len s jej výslovným súhlasom. Súhlas so spracovaním osobných údajov v takýchto prípadoch nie je dotknutá osoba povinná prevádzkovateľovi udeliť a zároveň je oprávnená udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané priamo od dotknutej osoby pri uzatváraní zmlúv či v rámci predzmluvných rokovaní.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu danom účelom spracovania : titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne rodné číslo, adresa trvalého bydliska, adresa na doručovanie písomností, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, u fyzickej osoby podnikateľa aj IČO a DIČ.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu nevyhnutne potrebnú na účely spracovania, t.j. po dobu potrebnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou alebo po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

 

Osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú a sú sprístupnené predovšetkým zamestnancom prevádzkovateľa v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné nakladať s osobnými údajmi.

 

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v potrebnom rozsahu sprístupnené aj tretím osobám, ktoré sa môžu podieľať na spracúvaní osobných údajov zákazníkov prevádzkovateľa alebo na splnení záväzkov zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou ( napríklad účtovníci, projektanti, stavbyvedúci, advokáti ) alebo tiež osobám, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby ( napríklad súdy, iné orgány verejnej moci ).

 

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané na území Slovenskej republiky a nebudú posielané do krajín mimo Európskej únie alebo medzinárodnej organizácii. 

 

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

 

Dotknutá osoba má :

 

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
právo na opravu osobných údajov
právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
právo namietať spracúvanie osobných údajov
právo na prenosnosť osobných údajov
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona číslo 18/2018 Z. z.

 

Dotknutá osoba môže uplatniť výkon vyššie uvedených práv u prevádzkovateľa, a to prostredníctvom e-mailu alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa.

 

Všetky ostatné otázky ohľadom ochrany osobných údajov, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto informáciách prevádzkovateľa, upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) a zákon číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.   

Súbory na stiahnutie