Poskytnutie informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov v súvislosti s nariadením GDPR

Pri spracúvaní osobných údajov sa VIKONA , s.r.o, riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „nariadenie GDPR)

Časť I. Základné informácie

Prevádzkovateľ:
VIKONA s.r.o.
Podhorie 2136, 018 61 Beluša
IČO: 54 196 426
Konrád Vislay
+421 948 612 645
obchod@novostavbynakluc.sk

Zodpovedná osoba (Data Protection Officer) :
Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:
e-mailová adresa: jalaksova@gajos.sk
písomne na adrese: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
s označením „Osoba zodpovedná na OOÚ“ tel. +421 905 919 699

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu osobných údajov
V prípade ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

Právo na odvolanie súhlasu
V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to v iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša organizácia už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

Právo na prenosnosť osobných údajov
V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej organizácii poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo na základe verejného záujmu, ako aj namietať voči profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch.
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava
IČO: 36 064 220
tel. č.: +421/2/3231 3220
web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:
Jednotlivé práva uvedené v bode 3. si môžete uplatniť poslaním e-mail žiadosti na adresu dpo@zsr.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa.
Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

Časť II. Informácie o spracovateľských činnostiach

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe
k informáciám.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovnej zákonnej povinnosti:
– zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je potrebná na podanie žiadosti o poskytnutie informácie. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné vybaviť žiadosť o poskytnutie informácie.

Spracúvané kategórie osobných údajov

Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb

Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:

Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu vybavovania žiadosti o sprístupnenie informácií, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 5 rokov.

Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia elektronického archívu zmlúv, súvisiacich dokumentov a ich zverejňovanie.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie nasledovných zákonných povinností:
– zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
– nariadenie vlády č. 498/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je slúži na zverejňovanie zmlúv a faktúr.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné s prevádzkovateľom uzatvoriť zmluvný vzťah.

Spracúvané kategórie osobných údajov

Spracúvame osobné údaje zmluvných strán (Právnické osoby ako aj Fyzické osoby)

Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:

Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov. Po ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.

Kategórie príjemcov osobných údajov:

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Obstarávanie tovarov a služieb

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom obstarávania tovaru a služieb

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovných zákonných povinností:
– zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá slúži na obstarávanie tovaru a služieb.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné s FO/PO uzatvoriť zmluvný vzťah.

Spracúvané kategórie osobných údajov

Spracúvame osobné údaje zamestnancov zaradených do výberovej komisie a ostatných zamestnancov podieľajúcich sa na procese výberového konania:

Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:

Kategórie získavaných osobných údajov:

Spracúvame osobné údaje zamestnancov / zástupcov dodávateľov:

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú na dobu:

Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Riešenie podnetov

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia plnenia úloh v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti fyzickými osobami, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovnej zákonnej povinnosti:
Zákon 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia kontaktných údajov, nebude môcť byť dotknutá osoba vyrozumená o vyriešení zaslaného podnetu.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Spracúvame osobné údaje osoby, ktorá podala podnet
dátum doručenia podnetu
titul, meno, priezvisko
bydlisko
predmet podnetu
výsledok preverenia podnetu
dátum skončenia preverenia podnetu

Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:

Kategórie získavaných osobných údajov:

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
osoba, ktorá podala podnet

Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu 5 rokov. Po tejto dobe je zabezpečená likvidácia osobných údajov.

Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
Inšpektorát práce, Prokuratúra, Súdy, MS SR

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie

Riešenie sťažností

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia činnosti súvisiacich s prijímaním, evidovaním, prešetrovaním a vybavovaním sťažností fyzických osôb

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu, a to na zabezpečenie skvalitňovania služieb poskytovaných našou firmou.
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa pri skvalitňovanie poskytovaných služieb

Spracúvané kategórie osobných údajov

Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb

Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu 5 rokov. Po tejto dobe je zabezpečená likvidácia osobných údajov.

Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie

Evidencia návštev a prístupov do priestorov firmy

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom identifikácie fyzickej osoby – návštevy pri jej vstupe do priestorov a pohybujúcich sa v rámci priestorov firmy

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa pre zabezpečenie ochrany majetku ako aj osôb, nachádzajúcich sa v priestoroch firmy
Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na plnenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa pre zabezpečenie ochrany majetku a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v priestoroch firmy

Spracúvané kategórie osobných údajov
Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb

Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb

Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov. Po ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.

Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
spoločnosti zabezpečujúce chod vrátnic

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
súdy, organy činné v trestnom konaní, policajné zbory

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie

Evidencia pracovných úrazov, iných ako pracovných úrazov a chorôb z povolania

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia evidencie a riešenia pracovných úrazov, iných ako pracovných úrazov a chorôb z povolania

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie nasledovných zákonných povinností:
– zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
– vyhláška MPSVR SR č. 500/2006 Z.z. – vzor záznamu o úraze
– zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení – vzor záznamu pre soc. poisťovňu
– zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
– zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
– nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a nevyhnutné na zabezpečenie evidencie a riešenia pracovných úrazov, iných ako pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Spracúvané kategórie osobných údajov
Poškodení zamestnanci:

Poškodení zamestnanci dopravcov iné osoby vykonávajúce činnosti na základe zmluvy/dohody:

Svedkovia úrazu:

Inšpektori ostatné osoby, ktoré sa zúčastnili vyšetrovania a riešenia úrazu, konfrontované osoby

Iné osoby, ktorých pričinením prišlo k úrazu:

Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
svedkovia úrazu
iné osoby, ktorých pričinením prišlo k úrazu

Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu 5 rokov. Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach po dobu 5 rokov od uskutočnenia ubytovania a následne sú zlikvidované.

Kategórie príjemcov osobných údajov:
Iní príjemcovia:
Sociálna poisťovňa
Zamestnávatelia
Inšpektorát práce
PZS (pracovná zdravotná služba)
Odborový orgán

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie

Majetkovo-právne vysporiadania

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenie majetkovo-právnych vysporiadaní.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpno-predajné zmluvy) a aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovných zákonných povinností:
– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
– zákon č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb
– zákon č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah.

Spracúvané kategórie osobných údajov
Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb
vlastníci pozemkov / nehnuteľností

Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb

Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov. Po ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.

Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
spoločnosti zabezpečujúce výkup pozemkov a zastupovanie pri kontakte s tretími stranami.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie

© 2023 | GDPR | Ochrana osobných údajov | Tvorba webu GFXpulse