Základy rodinného domu

Základom každej stavby sú dobré základy

 

Kvalitné základy a základová doska sú predpokladom stability celého domu a majú vplyv na bezproblémový priebeh ďalšej výstavby.

Pred realizáciou základov je potrebné navrhnúť výšku základovej dosky nad terénom, predídeme možnému zaplaveniu domu.

 

Na čo si dať pozor v úvodnej fáze výstavby:

  • Základová škára pred betonážou nesmie byť mäkká, inak by v budúcnosti mohlo dôjsť k sadaniu, posunu a praskaniu domu. Kvalita podložia a hlavne jeho únosnosť je veľmi dôležitá.
  • Celá váha domu sa vlastne prenáša na zeminu nedotknutú výkopmi (pôvodná zemina pod výkopmi a základmi, ktorá sa nijako neupravovala).
  • Na terén do základových pásov a pod základovú dosku sa naváža štrk. Jeho úlohou je oddeliť prírodný terén od budúcej základovej dosky, aby voda cez štrk neomáčala základovú dosku.  Pred navozením a zhutnením štrkového násypu na hrúbku min. 15 - 20 cm sa do výkopov kladie ležatá kanalizácia a vodovodné prípojky. Správny spád kanalizačného potrubia sa skontroluje meraním nivelačným prístrojom, až potom sa kanalizačné potrubie obsypané pieskom (ochrana pred poškodením).
  • Ešte pred betonážou je dôležitá kontrola umiestnenia priestupov na prípojky (kanalizácia, voda, elektro) cez základovú dosku. Ich nesprávna výšková poloha , ale i nesprávne umiestnenie môže zaviniť problematické riešenie vnútorných rozvodov a ich napojenia.
  • Pozor na kvalitu prevedenia betonáže dosky. Povrch by mal byť rovný a hladký bez výškových rozdielov na jednotlivých rohoch stavby. Pri väčšej nerovnosti základovej dosky dochádza k väčším nepresnostiam a väčšej prácnosti pri následnom zakladaní prvého radu obvodovej steny. 
  • Povrch by mal byť zároveň aj hladký kvôli následnému bezproblémovému prevedeniu vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. V opačnom prípade sa nemusí hydroizolácia dobre prilepiť k povrchu dosky a môže dôjsť k jej mechanickému poškodeniu a prieniku vlhkosti do podlahy domu. Je dobré používať hydroizolácie určené zároveň k protiradonovej ochrane objektu.
  • Pre nízkoenergetický je nevyhnutné zateplenie základových pásov po celom obvode stavby, od samotného výkopu až po základovú dosku. Je potrebné navrhnúť dostatočnú hrúbku izolácie v závislosti kategórie domu podľa spotreby energie.