Voda, plyn, kúrenie, prípojky

Bez inžinierskych sietí to nepôjde

Pokiaľ už máte pozemok tak už vám nič nebráni začať stavať. Teraz však musíte zabezpečiť pripojenie na inžinierske siete (samozrejme to platí, ak nie sú už zavedené). Inžinierske siete predstavujú elektrinu, kanalizáciu, plyn, vodovod poprípade telefónnu prípojku na pevnú linku. Elektrina a voda sú veľmi potrebné už pri samotnej stavbe, preto je to potrebné riešiť okamžite. Prípojka s nízkym napätím sa vyskytuje pri parcelách, kde je plánovaná rozsiahlejšia výstavba rodinných domov. V prípade stavby na osamotenej parcele alebo staršej zástavbe sa môže vyskytnúť situácia, kedy vám rozvodné závody ohlásia nedostatok miestneho príkonu pre váš dom. V týchto prípadoch vás môžu prinútiť k príspevkom na samotnú elektrifikáciu poprípade aj inštaláciu novej transformačnej stanice. Práve tento krok by dokázalo predražiť vašu stavbu o niekoľko tisíc eur. Samotná cena prípojky na vodu je úmerne závislá na celkovej vzdialenosti napojenia. Ďalšou možnosťou je aj získať vodu z vlastného vrtu, vždy však treba zohľadniť finančnú náročnosť. Splaškovú vodu môžete likvidovať do žumpy poprípade vsakovaním pomocou čističky odpadových vôd. Používanie čističky je potrebné prejednať na príslušných úradoch, ktoré dokážu posúdiť celkovú vhodnosť pre podmienky vašej parcely. Schvaľovanie vašej studne poprípade čističky musí podliehať zvláštnym predpisom vodoprávneho konania. V prípade, že sa na pozemku nenachádza plyn, je potrebné zvážiť iné alternatívy pre vykurovanie. Môžete využiť drevo, tepelné čerpadlá, uhlie, elektrinu alebo aj solárnu energiu. Aj v tomto prípade je potrebné zvážiť vaše finančné možnosti ako aj vzťah k životnému prostrediu.