Stavebný dozor

Osoba vykonávajúca stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka.

Stavebný dozor zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Stavebý dozor vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

 

Čo musí plniť stavebný dozor?

  • má sa oboznámiť s podkladmi a projektovou dokumentáciou, musí sa zúčastniť na stavebnom konaní
  • mal by byť pri odovzdávaní staveniska zhotoviteľom stavby
  • stará sa o dokumentáciu stavby a dodržiavanie podmienok stavebného povolenia
  • kontroluje tie časti stavby a dodávky, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo neprístupné
  • dohliada na súlad dokumentácie s reálnymi prácami na stavbe
  • odsúhlasuje prípadné zmeny a dodatky projektu, ktoré ovplyvnia konečnú stavbu
  • informuje majiteľa o všetkých okolnostiach a vzniknutých nedostatkoch
  • navrhuje opatrenia, ktoré smerujú k zhospodárneniu stavby a jej budúcej prevádzky
  • zabezpečuje riadnu a úplnú reklamáciu nedostatkov, kontroluje a riadi promptné odstránenie
  • kontroluje odovzdanie staveniska, zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní

 

Vedenie výstavby

Výstavbu jednoduchých a drobných stavieb (alebo ich zmenu) musí viesť stavebný dozor alebo iná kvalifikovaná osoba (v prípade, že stavebný dozor vykonáva iná odborne spôsobilá osoba). Rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a podkrovím je jednoduchou stavbou, no ak má aj podzemné podlažie (pivnicu), už ňou nie je a podľa zákona musí jej výstavbu viesť stavbyvedúci a dozerať na správnosť musí stavebný dozor.

Keď sa stavebník rozhodne stavať alebo uskutočňovať zmeny na svojej nehnuteľnosti, potom si na základe cenovej ponuky, termínu zhotovenia a referencií vyberie a zmluvne zabezpečí právnickú alebo fyzickú osobu oprávnenú na vykonávanie stavebných prác. V zmluve sa okrem iných podmienok zhotovenia zakotví meno odborne spôsobilého stavbyvedúceho, teda v prípade jednoduchej stavby stavebného dozoru. Stavebník je povinný predložiť overenú kópiu potvrdenia o oprávnení vybratého stavbyvedúceho na vykonávanie stavebných prác (potrebný doklad k žiadosti o stavebné povolenie).

Ako získať stavebný dozor?
Stavebník môže požiadať stavebný úrad alebo Slovenskú komoru stavebných inžinierov o meno vhodnej osoby oprávnenej na výkon stavebného dozoru. Stavebný úrad možno požiadať aj o zoznam stavieb, na ktorých vybratá osoba už vykonávala stavebný dozor v minulosti, aby si stavebník mohol zohnať referencie. Stavebný úrad poskytne stavebníkovi tlačivo Vyhlásenie o stavebnom dozore a stavebník ho vyplnené priloží k žiadosti o stavebné povolenie. V prípade, keď na vedenie stavby stačí kvalifikovaná osoba, stavebník predloží stavebnému úradu overené kópie dokladov, ktoré jednoznačne dokazujú splnenie odborných predpokladov kvalifikovanej osoby.

 


 

Zmluva medzi stavebníkom a stavebným dozorom
Stavebník so stavebným dozorom spisuje Príkaznú zmluvu na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva, ktorá má tieto časti:
I.   Zmluvné strany (stavebník a stavebný dozor) s plnými menami a rodnými číslami zmluvných strán a s uvedením bankového spojenia, čísla účtu, IČO a DIČ stavebného dozoru.
II.    Predmet zmluvy, v ktorom sa uvádza záväzok stavebného dozoru vykonávať dozor a odborné poradenstvo, rozsah stavby a záväzok príkazcu uhradiť dohodnutú cenu,          ako aj poskytnúť dohodnuté spolupôsobenie.
III.   Spôsob uskutočňovania prác, v ktorom sa určí frekvencia výkonu dozoru na stavbe a zoznam dokumentov či predpisov, ktoré musí stavebný dozor dodržiavať.
IV.   Čas plnenia, v ktorom sa uvedie dátum začiatku a konca vykonávania dozoru.
V.    Spolupôsobenie a podklady objednávateľa, v ktorých sa vymenujú dokumenty, ktoré stavebník poskytne stavebnému dozoru na výkon jeho úlohy.