Stavebný denník

Vedenie stavebného denníka

 

Stavebný zákon ustanovuje v §46d, že stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie, uloženej na stavenisku, do ktorej sa zaznamenávajú všetky podstatné udalosti, ktoré prebiehajú na stavenisku. Do stavebného denníka sa zaznamenávajú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru nad verejnými prácami, odborného autorského dohľadu zhotoviteľa projektovej dokumentácie a o iných činnostiach, ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.

V zmysle ustanovení Stavebného zákona vedie stavebný denník stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do ich ukončenia.

Stavebný zákon ustanovuje, že do stavebného denníka sú oprávnené vykonávať zápisy, ktoré musia obsahovať dátum vykonania zápisu, zistené skutočnosti a uložené opatrenia ešte tieto osoby:

 

 1. osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad,
 2. geodet a kartograf stavby,
 3. stavebník alebo jeho splnomocnený zástupca a vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,
 4. projektant stavby  a projektant čiastkových projektov stavby,
 5. zhotoviteľ stavby a zhotoviteľ časti stavby,
 6. osoba vykonávajúca štátny dozor na verejných prácach,
 7. koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku,
 8. osoba vykonávajúca stavebný dozor na jednoduchej stavbe, ktorú stavebník zhotovuje sám pre seba svojpomocou.

 

Stavebný zákon umožňuje aj zhotoviteľovi vykonávať zápisy do stavebného denníka. Zástupcom zhotoviteľa je predsa stavbyvedúci, ktorý vedie stavebný denník.

Pri analýze podmienok vedenia stavebného denníka odporúčam rozlišovať, či sa stavebný denník vedie na stavbe, ktorú zhotovuje zhotoviteľ pre objednávateľa na základe zmluvy o dielo alebo na jednoduchej stavbe, ktorú stavebník zhotovuje sám pre seba svojpomocou. Ak by sa nebral zreteľ na túto skutočnosť môže nastať sporná situácia, týkajúca sa ustanovenia Stavebného zákona, že „stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník“. V tejto dikcii chýba pokračovanie, že stavebník vedie stavebný denník na jednoduchej stavbe, ktorú stavebník zhotovuje sám pre seba svojpomocou.

Na takejto stavbe vykonávajú zápisy do stavebného denníka:

 1. osoby oprávnené na výkon štátneho stavebného dohľadu,
 2. stavebný dozor.

Ak konštatujeme, že stavebníkom takejto jednoduchej stavby je spravidla fyzická osoba ľubovoľného civilného povolania, nie je možné, aby stavebník riadne viedol stavebný denník bez účinnej pomoci a poradenstva osoby, ktorá vedie uskutočnenie jednoduchej stavby, zhotovovanej stavebníkom svojpomocou, vykonávaním stavebného dozoru.

Stavebný denník sa vedie pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. V zmluve o dielo na zhotovenie stavby alebo časti stavby musia dohodnúť zmluvné strany spôsob vedenia stavebných denníkov, ktoré bude viesť zhotoviteľ so svojimi poddodávateľmi. Sú dve možnosti riešenia. Prvá počíta s tým, že stavbyvedúci zhotoviteľa stavby bude do stavebného denníka príslušného stavebného objektu alebo prevádzkového súboru zaznamenávať dôležité skutočnosti, uvedené v stavebných denníkoch poddodávateľov. Druhý spôsob je súhlas zhotoviteľa stavby, aby oprávnený zástupca objednávateľa sledoval okrem stavebného denníka príslušného stavebného objektu alebo prevádzkového súboru aj stavebné denníky poddodávateľov a aby bol oprávnený vykonávať zápisy do týchto denníkov. Režim vedenia stavebného denníka je dohodnutý v  zmluve.

 

Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevádzkové súbory viac kníh stavebného denníka, očíslujú sa tieto knihy poradovým číslom.

Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov.

Úvodné listy stavebného denníka obsahujú:

 •  základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov stavebného objektu alebo

    prevádzkového súboru, názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa stavby, zhotoviteľa

    projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a zhotoviteľa realizačných projektov,

 •  zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov.

 

Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami s pevným originálnym listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami.

Niektorí poddodávatelia, najmä tí, čo zhotovujú časti prevádzkových súborov vedú namiesto stavebného denníka montážny denník. Ak firma má na sklade ešte zásoby tlačív montážnych denníkov je možné ich akceptovať, aj keď budú kvalifikované ako stavebné denníky. Nepochopiteľný je ale fakt, že aj v súčasnej dobe sa vyrábajú a predávajú tlačivá „montážny denník“, napriek tomu, že platný právny poriadok tento pojem neustanovuje v žiadnom predpise.

Stavbyvedúci vedie stavebný denník na stavbe, ktorú zhotoviteľ zhotovuje na základe zmluvy o dielo od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. Prípravné práce začne zhotoviteľ vykonávať až po prevzatí staveniska od objednávateľa (stavebníka). V Stavebnom zákone sa správne uvádza, že stavbyvedúci vedie stavebný denník až do skončenia stavebných prác, t. j. až do odovzdania a prevzatia stavebných objektov a prevádzkových súborov. Nie až do odstránenia všetkých vád a nedorobkov, uvedených v zápisoch o odovzdaní a prevzatí. Stavebný denník je spravidla jedným z dokladov, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela. Ak sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ stavby súhlasí, aby oprávnený zástupca objednávateľa sledoval okrem stavebného denníka príslušného stavebného objektu alebo prevádzkového súboru aj stavebné denníky poddodávateľov a aby bol oprávnený vykonávať zápisy do týchto denníkov, je predmetom záväzku zhotoviteľa stavby aj odovzdanie týchto stavebných denníkov poddodávateľov.

V súčasnosti nie je možné jednoznačne odpovedať na otázku, „kto a ako dlho archivuje stavebný denník“? Platná právna úprava nestanovuje stavebníkovi povinnosť archivovať stavebný denník. Odporúčam zmluvným stranám archivovať stavebné denníky minimálne po dobu dohodnutej záručnej lehoty pre jednotlivé časti stavby. Stavebný denník je dôležitým dôkazovým materiálom pri prípadnom spore zmluvných strán v reklamačnom konaní.