Stavebné postupy

Zakladanie stavby ( základy ):

 • Je potrebné aby klient mal vopred vytýčený a vykolíkovaný pozemok, upravenú a vykosenú plochu
 • Zameranie a vyznačenie umiestnenia stavby podľa projektového situačného plánu
 • Výkop základových pásov pre obvodové murivo, nosné murivo, terasové základy, komínovú pätku, rozmery šírka 50-60 cm a hĺbka 70 cm ( podľa PD )
 • Štrková drť fr. 0-60 pod základové pásy po celej dĺžke, hrúbka cca 10 cm
 • Vyťažená zemina ostáva na pozemku investora, v krajnom prípade sa odváža na dohodnuté miesto. Nákladná doprava, preprava zeminy – presun hmôt v rámci pozemku
 • Realizácia uzemnenia stavby ( pásovina so svorkami ) s prípravou pre napojenie na strešný bleskozvod
 • Betonáž základových pásov, použitý betón C16/20, železná zvislá výstuž Roxor R10 každých 0,5 bm
 • Zhotovenie základovej steny po celom obvode a pre nosné murivo vo výške 50 cm, 2 rady tvárnic DT30 s vodorovnou výstužou Roxor R10 vo dvoch radách. Pre terasovú a vchodovú plochu sa používajú na realizáciu základovej steny tvárnice DT20
 • Betonáž DT30 tvárnic, použitý betón C16/20, železná zvislá výstuž Roxor R10 každých 0,5 bm
 • Realizácia kanalizačných potrubí s priemerom 110 mm s vyústením 1 m od stavby, Súčasťou dodavky je elektrická chránička a certifikované vodovodné prívodové hadice PE32 taktiež v chráničkách ( 1x pre pripojenie sa na miestny vodovod a 1x pre budúce možné napojenie sa na studňu )
 • Výplň a hutnenie základového jadra ( zemina, stavebná suť, kamenivo, drť ). Štrková drť pod základovú dosku 15-25 cm frk. 0-63, celoplošné mechanické rozhrnutie a zhutnenie
 • Zvislé zateplenie základovej steny ( podľa aktuálnej výšky ) minimálne však do výšky 60 cm XPS Styrodur hr. 50 mm ( v prípade pasívnej stavby 100 mm )
 • Hydroizolačná ochrana zvislej základovej steny NED Fólia hydroizolačná Teraplast s kotvením
 • Vodorovná výstuž základovej dosky, kari sieť KH20 pre armovanie základovej dosky 6×6 150/150, prekladanie 20 cm
 • Betonáž základovej dosky, použitý betón C16/20, alebo C20/25, hrúbka základovej dosky 15 cm, hrúbka základovej dosky na terasovej ploche 10 cm
 • Doba trvania realizácie základového diela stavby 3 – 4 dni, náročnejšie stavebné diela aj 8 dní

 

* základovú dosku je nutné podľa potreby niekoľko dní po realizácii cca 2 krát denne polievať ( aby sa predišlo vytváraniu trhlín )

* v prípade realizácie stavieb v svahovitých a náročných terénoch sa postupuje individuálne podľa aktuálnej projektovej dokumentácie a teda vyššie uvedené postupy nemusia platiť

* v niektorých prípadoch ( podložené statikom ) je potrebné realizovať v základových pásoch plošnú železnú výstuž ( armovacie koše ) zloženú napr. zo strmienok R6-8 a prútov Roxoru R10-12

 

Murivová časť ( zvislé konštrukcie ):

 • Natavenie plošnej hydroizolácie V60-S35 pod obvodové a nosné murivo vrátane penetračného náteru v šírke 50 cm vo dvoch vrstvách
 • Založenie muriva, hlavne rohov stavby. Táto časť je veľmi dôležitá a od nej závisí aj presnosť pri pokračovaní výstavby murivovej časti stavby
 • Samotné murovanie obvodového a nosného muriva do hrubej výšky 250 cm ( 10 rady tvárnic ) + 25 cm betónový veniec v tomto prípade nie sú potrebné nosné obvodové preklady ktoré sú najdrahšou položkou muriva, ako pojivová zložka slúži murovacie lepidlo nanášané tzv. hrebeňom
 • Pokládka nosných prekladov na nosné murivo ( v prípade stavebných otvorov pre interiérové dvere ), šírka podľa tvárnic ale väčšinou 25 cm
 • Pri stavbách s výškou 300+ cm je realizovaná pokládka nosných prekladov podľa šírky tvárnice. V prípade väčšieho stavebného otvoru na ktorý neexistuje nosný preklad je riešením monolitický betónový prievlak so železnou výstužou spojený s vencovým betónovým systémom
 • Realizácie monolitického vencového systému ( šalovanie za použitia šalovacích dielcov ) podľa šírky tvárnice ( napr. 30×25 cm, 50×25 cm ), použitý je betón C25/30, súčasťou je železná výstuž riešená formou armovacieho koša strmienka R6-8 a Roxor R10-12. Výstuž je nad okennými otvormi viacnásobne zosilnená
 • Murovanie nenosných priečok väčšinou tvárnice široké 125 cm, súčasťou sú aj nenosné preklady v šírke tvárnic

 

* betónový veniec je nutné podľa potreby niekoľko dní po realizácii cca 2 krát denne polievať ( aby sa predišlo vytváraniu trhlín )