Projektová kancelária

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ


PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
RODINNÝ DOM PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE ( ak je potrebné oddelené konanie )

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE ( ATYPICKÝ PROJEKT )
ARCHITEKTÚRA
STATIKA
POŽIARNA OCHRANA
ELEKTROINŠTALÁCIA
ZDRAVOTECHNIKA
ÚSTREDNÉ KÚRENIE
DOMOVÝ PLYNOVOD

PROJEKT OSADNIA NA POZEMOK A PRÍPOJOK INŽINIERSKYCH SIETÍ
SITUÁCIA OSADENIA NA POZEMOK
PROJEKT ELEKTRICKEJ NN PRÍPOJKY
PROJEKT VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY
PROJEKT PLYNOVEJ PRÍPOJKY
PROJEKT ŽUMPY
PROJEKT STUDNE
PROJEKT ČOV

ĎALŠIE ČINNOSTI
VYPRACOVANIE ZNALECKÉHO POSUDKU ( rozostavanej stavby pre hypotekárne úvery )
VYPRACOVANIE ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU ( ku kolaudácii stavby )
ZABEZPEČENIE VÝKONU STAVEBNÉHO DOZORU ( potvrdenie pre stavebné povolenie )
PORADENSKÁ ČINNOSŤ PRI VÝBERE VHODNÉHO TYPU POZEMKU, RODINNÉHO DOMU
VYPRACOVANIE GEOMETRICKÉHO PLÁNU ( závisí od lokality 250-300eur )
VYPRACOVANIE ZASTAVOVACEJ ŠTUDIE NA LOKALITU
VYPRACOVANIE DOPLNKU ÚZEMNÉHO PLÁNU ( závisí od lokality )


INŽINIERSKA ČINNOSŤ


VYBAVENIE ÚZEMNÉHO KONANIA
( zabezpečenie potrebných stanovísk a vybavenie rozhodnutia o umiestnení stavby )
SPRÁVNE POPLATKY ( kataster, správny poplatok stavebný úrad )

VYBAVENIE VYŇATIA Z PPF ( Pôdneho fondu )
SPRÁVNE POPLATKY ( v intraviláne )
SPRÁVNE POPLATKY ( mimo intravilánu )

VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
( zabezpečenie potrebných stanovísk, vyjadrení a vybavenie stavebného povolenia )
SPRÁVNE POPLATKY
POPLATKY SPRÁVCOV SIETÍ

VYBAVENIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA
( zabezpečenie stanovísk, vyjadrení a vybavenie kolaudačného rozhodnutia )
SPRÁVNE POPLATKY
GEOMETRICKÉ ZAMERANIE STAVBY
REVÍZIA ELEKTROINŠTALÁCIE
REVÍZIA ELEKTRICKEJ NN PRÍPOJKY
PREVÍZIA KOMÍNA ( s jedným prieduchom )
REVÍZIA DOMOVÉHO PLYNOVODU
SKÚŠKA VODOTESNOSTI ( ŽUMPA, ČOV )
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY


AKO VYBERAŤ PROJEKT


Pri výbere projektu treba prihliadať predovšetkým na tieto tri základné faktory:
finančné prostriedky, ktoré máte alebo reálne budete mať k dispozícii pozemok, jeho rozmery a výškové usporiadanie, sklonitosť a orientácia k svetovým stranám, existujúca okolitá zástavba, podmienky rodiny, t.j. početnosť, záľuby a pod.. Všetky návrhy rodinných domov sú spracované do formy hotového projektu, ktorý poslúži pre potreby vybavenia územného rozhodnutia, stavebného povolenia a samotnej realizácie rodinného domu. Projekty sú spracované v súlade so stavebným zákonom a súčasne platnými Slovenskými technickými normami. Pre každého stavebníka je projekt záväzný a musí ho rešpektovať v plnej miere. Projekt rodinného domu sa dodáva v 5 paré: paré č.1,2,3 slúži na vybavenie stavebného povolenia, paré č.4,5 ostáva u investora a slúži na výstavbu.

Každé paré obsahuje:
Architektúra:
sprievodnú správu, technickú správu, výkresy ( v mierke 1:50, 1:100), základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, detaily, výpisy podláh, okien a dverí, aproximatívny rozpočet
Projekt požiarnej ochrany Statika:
technickú správu, výkresy skladby stropov, vencov a prekladov, schodištia, výkazy materiálov, statický výpočet
Zdravotechnika:
technickú správu, výkresy – vnútorný vodovod, domovú kanalizáciu, domový plynovod, výkazy materiálov
Kúrenie:
technickú správu, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kúrenia a rozmiestnenia dimenzie vykurovacích telies, výkazy materiálov
Elektroinštalácia:
elektrické rozvody celého objektu, schému rozvádzača, výkazy materiálov

Projekt neobsahuje
Neobsahuje osadenia do terénu a napojenie na inžinierske siete. Projekt osadenia do terénu a napojenia na inžinierske siete Vám ochotne vypracuje náš projektant, avšak cena tohto projektu bude stanovená individuálne vzhľadom na charakter pozemku a možnosti napojenia sa na inžinierske siete. V prípade záujmu dodáme projekt žumpy (ak nie je možné objekt napojiť do verejnej kanalizácie), projekt samostatne stojacej garáže, resp. dvoj garáže. Jednotlivé časti projektovej dokumentácie, ako zdravotechnika, elektroinštalácia, vykurovanie, sú spracované podľa dispozičného rozmiestnenia zriaďovacích predmetov(nábytok), ktoré sú definované v pôdorysnom riešení umiestnenom pri každom objekte.

Rozdelenie domov:
– Bungalovy – Prízemné domy so šikmou alebo rovnou strechou
– Malé domy – s úžitkovou plochou do 100m²
– Stredné domy – s úžitkovou plochou 100m² – 225m²
– Veľké domy – s úžitkovou plochou nad 225m²

Často kladené otázky:
– Podlažnosť domu. Prízemný alebo poschodový?
– Cena výstavby?
– Technológie v dome: vykurovací systém, príprava teplej vody, vetranie
– Plynový kotol? Tepelné čerpadlo? Solárny kolektor?
– Garáž: ako súčasť domu, pristavaná, alebo samostatne stojacia?
– Počet izieb
– Čo skôr? Pozemok alebo projekt?

Projekt stavby slúži na stavebné povolenie a následne samotnú realizáciu stavby. Ak ste si nevybrali z našej ponuky, rodinných domov ,skúste si prezrieť katalógy ktoré sú bežne dostupné na slovenskom trhu (novinový stánok, knižnica …), zašlite nám jeho názov a mi vám zašleme zdarma cenovú ponuku.


KONTAKT

Ing. Martin Hurtoň
projekcia, inžiniering
+421 915 117 416
projekcia@novostavbynakluc.sk
matohurton@gmail.com