Stavba obsahuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupeň výstavby rodinných domov

Cenník platný od 01.04.2019 !

POZOR !

Naše stavby splňajú normalizované hodnotenia energetickej náročnosti budov realizované od 1. januára 2016.

Na Slovensku platí od 01.01.2016 nová tepelnotechnická norma, ktorá sprísňuje požiadavky na izolácie stavieb 

Nová norma (STN 730540-2:2013)

Nová norma (STN 730540-2:2013) sa vzťahuje na projektovú dokumentáciu, projektové a normalizované hodnotenia energetickej náročnosti budov, ktoré boli spracované po 1. januári 2013. Kým v doterajšej norme sa hovorilo len o minimálnych a odporúčaných tepelnotechnických parametroch stavebných konštrukcií obnovovaných budov a novostavieb, aktuálne platná norma upravuje okrem minimálnych a normalizovaných (požadovaných) hodnôt aj záväzok európskej smernice. Nároky na budovy realizované od 1. januára 2015 sú v norme označené ako odporúčané a požiadavky na budovy realizované po roku 2020 sú stanovené ako cieľové odporúčané. Po 1. januári 2015 budú teda u nás pri tepelnej ochrane budov platiť sprísnené požiadavky a normalizovanými sa stanú hodnoty, ktoré sú v súčasnosti odporúčané a platia pre ultranízkoenergetické budovy, a po roku 2020 hodnoty, ktoré v súčasnosti platia v prípade objektov s takmer nulovou spotrebou energie. Projektant je pritom povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby.

 

  Zoznam výbavy

Standard Line

HOLODOM+

Premium Line

NA KĽÚČ

1 HS - HRUBÁ STAVBA    
1.1 projektová dokumentáciapríprava pre zahájenie vypracovania projektovej dokumentácie ( pôdorys budúcej stavby, situácia umiestnenia stavby ) na schválenie pre klienta, obhliadka stavebného pozemku, obhliadka referenčnej stavby, vypracovanie cenovej ponuky
 •  
 •  
1.2

projektová dokumentácia - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

- časž 1 architektúra a vizualizácia stavby

od 900,00 €

od 900,00 €

1.3

projektová dokumentácia - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

- časž 2 elektroinštalácia, zdravotechnika, statika, požiarna ochrana

od 450,00 €

od 450,00 €

1.4

projektová dokumentácia - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

- časž 3 pripojenie stavby na vonkajšie siete = elektrická prípojka, miestny vodovod, kanalizácia, septik, studňa

od 450,00 €

 

od 450,00 €

1.5 inžiniering - vybavenie stavebného povolenia ( územné a stavebné konanie ) a kolaudačného rozhodnutia ( legalizácia stavby )

od 900,00 €

 

od 900,00 €

1.6

energetický certifikát budovy - potrebný doklad ku kolaudácii stavby 

POZOR  platí len v prípade realizácie stavby do štádia HOLODOM, alebo NA kĽÚČ

 •  
 •  
1.7

stavebná dokumentácia - východisková správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia, správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu, zápis o tlakovej skúške vykurovacieho systému a zápis o vykurovacej skúške vykurovacieho systému, zápis o vykonanej skúške tesnosti žumpy, revízna správa elektrická prípojka, doklad o preskúšaní komína, tlaková skúška obehu vody, potvrdenie o likvidácii stavebného odpadu, certifikáty k hlavným stavebným materiálom, potvrdenie zhotoviteľa stavby, alebo stavebného dozoru, že stavba bola zhotovená v súlade so SP a je bez závad

 •  
 •  
1.8

zakladanie stavby - výkop hĺbka min. 1m, šírka 0,6m, železná výstuž základovej pätky a základovej dosky, štrkové lôžko pod základovú dosku, inštalácia uzemňovacieho vedenia spodnej stavby, inštalácia elektrickej káblovej chráničky, inštalácia potrubia pre prívod vody ( 2 x miestny vodovod + studňa ), zateplenie soklovej časti XPS 50 mm,  odvetranie základového pásu ( použitie Nopová fólia), vystužená základová pätka pod vonkajšie nosné stĺpy a komínový systém

POPIS: Zemné práce príprava terénu, svahovanie ( bez odvozu zeminy ), výkop základovej obvodovej pätky, základovej pätky pod nosné murivo, hĺbka min. 1 m vrátane 1 rady DT, výkopové práce - štrkový zásyp pod základovú dosku po celej ploche hrúbka 0,3 m, železná výstuž ROXOR R10 pre vodorovné umiestnenie medzi DT tvárnice vo dvoch radoch, betonáž základovej pätky pod komínový systém, inštalácia uzemňovacieho vedenia spodnej stavby, montáž a dodávka materiálu pre ležatú kanalizáciu PPR 110 mm, montáž zvislej tepelnej izolácie XPS 50 mm, zhotovenie betónových prvkov ( základová pätka pod nosné stĺpy a iné konštrukcie ), zhutnenie lôžka základovej dosky, hrúbka základovej dosky 15 cm, šírka základových pásov ( pätky ) cca 50 cm, realizácia prác celkom

 •  
 •  
1.9

zakladanie stavby - základy na penovom skle podľa PD

Doplatok

Doplatok

1.10

zakladanie stavby - ležatá kanalizácia ( podľa projektovej dokumentácie ), spodné uzemnenie stavby, 2x príprava pre vodovodnú prípojku, chránička pre elektrickú prípojku

 •  
 •  
1.11

schodisko - železobetónové ( platí v prípade viacpodlažnej stavby )

 •  
 •  
1.12 vstupná schodová plošina - betónová plocha cca 3 - 4 m2 s prestrešením, platí pre všetky stavby
 •  
 •  
1.13

terasa - betónová plocha cca 15 m2  s prestrešením ( škrídľa BRAMAC Klasic, alebo plech SATJAM Roof )

POZOR ! neplatí pre GRAND 1, SQUARE 7, GRAND 2 ( možné za príplatok ! )

 •  
 •  
1.14

nosné vonkajšie stĺpové konštrukcie - realizácia, betonáž + železná výstuž ( 25 x 25 cm )

 •  
 •  
1.15

hydroizolácia - oxidovaný hydroizolačný asfaltový pás pod obvodové, nosné murivo a nenosné priečky natavením lepenky V60-S35 - 2 vrstvy a penetrácia

 •  
 •  
1.16

murivo - obvodové murivo YTONG Standard 300 PDK R = 3,00

hrubá výška obvodového muriva je 2,75 m, čistá vnútorná svetlá výška je minimálne 2,50 m

 •  
 •  
1.17 murivo - preklady YTONG nosné a nenosné, vencový betónový monolitický systém so železnou výstužou
 •  
 •  
1.18

murivo - nosné priečky YTONG Univerzal 250 

 •  
 •  
1.19

murivo - nenosné priečky YTONG Klasik 125, 150,  200

 •  
 •  
1.20 vonkajšie oporné stĺpy - nosné stĺpové konštrukcie ( prestrešenie terasa, vchodová plošina )
 •  
 •  
1.21 zvislé štíty - sedlové strechy ( napr. rada ASTRA ) a ich štítové ukončenia sú riešené drevenou pevnou konštrukciou OSB dosky 18 mm vrátane drevenej výstuže s následnou povrchovou úpravou
 •  
 •  
1.22

strop - stropná konštrukcia 1 NP trámová

 •  
 •  
1.23

strop - stropná konštrukcia pri viac podlažných stavbách, keramický samonosný pochôdzny systém nosník + vložka PREMAC stropný systém PREMACO EN

Stropné systémy PREMACO je možné použiť pre všetky druhy stavieb v občianskej, priemyselnej aj bytovej výstavbe bez použitia mechanizmov. Vyskladaním uvedených prvkov a dobetónovaním vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočne spriahnutie prvkov do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie. Stropný systém PREMACO®EN je spriahnutý stropný systém, ktorý pozostáva z trámov a vložiek: stropné tvárnice ST20, ST25, UH19

tvárnice s jednou (UH19) resp. štyrmi (ST20, ST25) priebežnými dutinami vyrobené z obyčajného betónu debniace platne DP70  bezdutinové vložky vyrobené z obyčajného betónu

stropné trámy EN tyčové nosné prvky malého prierezu, ktorého spodný pás je vyrobený zo železového betónu C25/30 s vloženým priehradovým nosníkom

Výhody stropného systému

nízka spotreba betónu, možnosť previazania s monolitickým betónom, dobrá priľnavosť omietky
vysoká únosnosť stropu, malá vlastná hmotnosť, jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov
rýchlosť a presnosť kladenia, rovný podhľad a plochy bez potreby debnenia

 •  
 •  
1.24

strecha - krov - drevená trámová konštrukcia, podkrovný úložný priestor

POPIS: Montáž fólie a strešných lát, montáž okapníc s materiálom, položenie škridle vrátane rezov, montáž pod odkvapových žľabov a zvodov, montáž úžľabia, montáž strešného výlezu, montáž tatranského obkladu na krokvu a hobľovanie ( platí len pre priznané sterchy a terasy ), oplechovanie komína vrátane materiálu, montáž OSB dosky ( realizácia pri časti fasáda ), náter Finkolora 2 vrstvy, spojovací a doplnkový materiál

 •  
 •  
1.25

strecha - krytina BRAMAC Klasic Protector ( farba podľa vlastného výberu )

POPIS: Základná škridla, polovičná škridla, krajná škridla pravá a ľavá, odvetrávacia škridla, hrebenáč, začiatočný hrebenáč, rozdeľovací hrebenáč Y, držiak hrebeňovej laty s klincom, vetrací pás nárožia a hrebeňa 300 mm, príchytka hrebenáča, uzáver hrebenáča z PVC, kanalizačné odvetranie 1 ks, ochranná mriežka 100x5000mm, ochranný pás 60x1000mm, okapnice pod fóliu, úžľabový plech, lemovací plech

 •  
 •  
1.26

strecha - strešné doplnky - dažďové žľaby a zvody BRAMAC Stabicor M vysoko difúzna dotyková fólia BRAMAC štandard, odvetranie kanalizácie, strešné výlezové okno, pod odkvapový žľab, žľabový hák, žľabový kút, žľabový roh, žľabový kotlík, žľabové čelo, objímka zvodu s tŕňom, koleno, zvodová rúra

 •  
 •  
1.27

strecha - presahy strechy - ˝ priznaným krovom ˝ viditeľné časti krovu a podhľady sú napustené 3 vrstvovou skladbou fínskej lazúry a laku ( Finkolora )

 •  
 •  
1.28

strecha - podhľady - podbitie koncov krovov, debnenie ( OSB dosky 15 mm )

 •  
 •  
1.29

garáž / suché státie - prestrešenie( ( škrídľa, alebo plech )  a stĺpové nosné konštrukcie,

ak je súčasťou cenovej ponuky

 •  
 •  
1.30

komín - komínový systém TUMA Therm 200 na tuhé palivo

 •  
 •  
2 HD+ HOLODOM PLUS    
2.1

Okná, terasové dvere, vchodové dvere BOHEMIA - profil Gealan S 8000 IQ - farba = biela/biela

Vchodové dvere výplň - podľa aktuálnej katalógovej ponuky ( cca 30 možností )

Technické parametre okien BOHEMIA Gealan S 8000 IQ:
- 6 komôr v ráme aj krídle 
- stavebná hĺbka 74 mm
- kvalitatívna trieda profilového systému A a B
- oceľová pozinkovaná výsuha v ráme aj krídle o hrúbke 2 mm
- koeficient prestupu tepla rámu Uw = 1,2 W.m-2K-1
- koeficient prestupu tepla izolačné trojsklo Uw = 0,7 W.m-2K-1
- akustické vlastnosti  Rw = 35 dB (pri trojskle možné až do 44 dB)
- odolnosť proti zaťaženiu vetrom jednokrídlové okno trieda C5
- odolnosť proti zaťaženiu vetrom dvojkrídlové okno a balkónové dvere  trieda C4

 •  
 •  
2.2

vchodové dvere / výplň - PERITO Basic, PERITO Entry, HPL, ABS za príplatok podľa aktuálneho cenníka

Doplatok

Doplatok

2.3

vonkajšie parapety - pozinkovaný plech 0,8-1 mm ( biela farba ) 

vnútorné parapety - plast, drevotrieska ( biela farba )                                    

 •  
 •  
2.4

okenné doplnky - žalúzie, okenné sieťky proti hmyzu

Doplatok

Doplatok

2.5

podlaha - hydroizolácia vodorovnej plochy proti priesaku vody,

1 vrstva natavenia asfaltovej lepenky V 60 S 42 H, alebo V 60 S 35 + hĺbková penetrácia

 •  
 •  
2.6

podlaha - hydroizolácia vodorovnej plochy - protiradónová vrstva lepenka AIP FOALBIT Al S40

Doplatok

Doplatok

2.7

podlaha - podlahová izolácia podlahový EPS 150S, 100 mm, deliaca PE fólia

 •  
 •  
2.8

podlaha - cementový poter hrúbky min. 50 mm vhodný pre podlahové elektrické vykurovanie

zloženie: Cemix C30, cement, štrk, voda, plastifikátor, polypropylénove (PP) vlákna

 •  
 •  
2.9

podlaha - samonivelačný anhydridový podlahový poter cca 4,5 cm BAUMIT Alpha 3000

 •  
 •  
2.10

zvislé steny - interiérové vápenno - cementové ručne spracované alebo strojové omietky zrnitosť 0,8 mm s upevňovacími doplnkami a celoplošné presieťkovan VERTEX R 117

 •  
 •  
2.11

strop - stropný závesný SDK ( sadrokartón ) systém 12,5 mm, tmel, brúsenie

 •  
 •  
2.12

strop - stropný výlez - sťahovací AL rebrík zateplený

 •  
 •  
2.14

strop - stropná tepelná minerálna izolácia 30 - 40 cm, ( súčiniteľ prechodu tepla musí byť stále rovnaký )  fólia - parozábrana

( prízemná stavba, alebo 2 NP )

 •  
 •  
2.14b STROP - stropná tepelná izolácia 26 cm fúkaná izolačná pena za príplatok 5 EUR/m2 plocha
 •  
 •  
2.15

strop / podkrovie - podkrovný pochôdzny ( ukladací ) priestor - OSB 18 mm PD konštrukcia hrúbky, plocha cca 35 m2 ( v prípade potreby za príplatok je možná pokládka väčšej plochy )

 •  
 •  
2.16

zvislé steny - interiérová celoplošná maľba 2x biela ( iná farba za príplatok )

 •  
 •  
2.17

siete - elektroinštalácia - kompletné vnútorné rozvody, zásuvky a vypínače LEGRAND NILOÉ, 3x SAT, 3x Internet, domová rozvodová skriňa ( ističe ), kábel CYKY-J 5x2,5 medený, koaxiál YWDX 75-4,8, K-1000, vodič HDTV-U6 (CY), hlavná rozvodová skriňa, ističe a prúdové chrániče ( značka podľa aktuálnej ponuky ), zvodič prepätia

Rozloženie zásuviek = obytné miestnosti 4 ks, obývačka 6 ks, kuchyňa 8 ks, technická miestnosť 2 ks, špajza 1 ks, kúpeľňa 2 ks, chodba 1 ks, predsieň 1 ks, terasa 1 ks, 1 ks externá IZVZ zásuvka na 400 V a 230 V pre vonkajšie použitie

 •  
 •  
2.18

siete -podomietkový WC systém GEBERIT Kombifix ( vstavaná časť bez záchodovej misy )

 •  
 •  
 

siete - elektrický zásobník na ohrev vody TUV zn. DRAŽICE OKCE 160 = 152 l čistý objem

 •  
 •  

2.19

siete - bleskozvod - montáž a napojenie

 •  
 •  
2.20

siete - revízna správa bleskozvod, revízna správa elektroinštalácia, tlaková skúška vodoinštalácia, revízna správa el. podlahové kúrenie

 •  
 •  
2.21

siete - vodoinštalácia - hrubé vodovodné vnútorné rozvody PPR plast  pre teplú a studenú vodu, odvetrávací kanalizačný vývod so strešnou odvetrávaciou škridlou, záhradný ventil 2x

 •  
 •  
2.22

siete - vykurovací systém - elektrické úsporné podlahové odporové kúrenie FÉNIX TFT, dotykové termostaty do každej obytnej miestnosti ( stavba cca 6 - 7 ks )

 •  
 •  
2.23

siete - vykurovanie teplovodné podlahové - elektrický kotol PROTHERM Raja vrátane digitálneho termostatu 1 ks a spustenia systému ( príplatok za 1 m2 úžitkovej plochy cca 5 - 7 EUR )

 •  
 •  
2.24

fasáda - vonkajšia fasádna silikónová omietka šúchaná zrnitosť 1,5 mm  ( 700 odtieňov farieb k výberu ), BASF PCI Multicret DUOBASF PCI Multigrund PGUBASF PCI Multiputz ZS 1,5

 •  
 •  
2.25

fasáda DEKOR - vonkajšia soklová omietka mozaika - marmolit BASF PCI Multiputz MP

Doplatok

Doplatok

2.26

fasáda DEKOR - fasádna dekoratívna omietka/stierka (  ponuku si môžete vyžiadať na pobočke ) )

Doplatok

Doplatok

2.27

fasáda - fasádna tepelnoizolačná vrstva EPS 70 F hrúbka min. 150 mm

Nová norma (STN 730540-2:2013)

 •  
 •  
2.28

fasáda - fasádna tepelnoizolačná vrstva - EPS ISOVER Greywall hrúbka min. 120 mm ( v prípade Premium Line + príplatok 4 €/m2 )

Nová norma (STN 730540-2:2013)

Doplatok

Doplatok

2.29

fasáda - fasádna tepelnoizolačná vrstva - KNAUF Nobasil FKD S, hr. 160 mm

Doplatok

Doplatok

2.30

ukončenie HD - odovzdania stavby v štádiu HOLODOM k užívaniu ( TUV – bojler,  ohrev vody, celkové kompletizačné práce, spustenie teplej a studenej vody, montáž zásuviek a spínačov, spustenie rozvodovej elektrickej skrine ), montáž a spustenie vykurovacích termostatov, dokončovacie opravné práce, odovzdanie podkladov ku kolaudačnému rozhodnutiu, iných vopred dohodnutých doplnkových stavebných činností odsúhlasených zmluvnými stranami.

Upratanie a čistenie stavby.

 •  
 •  
3 DK - DOM NA KĽÚČ ( štandard STAVINTEL )  

 

3.1

krb - krbový systém, krbová vložka ( podľa vlastného výberu do 800,00 EUR = 9 – 14 KW ) + výstavba krbu, krbovej vložky, hrubá výstavba krbovej jednotky podľa platných noriem, konečná úprava krbovej steny - interiérová omietka + farba, betonáž betónovej pätky pod krbový podstavec, realizácia a montáž systému pre externý prívod vzduchu, Thermoklim kanalizačná jednotka pre prívod vzduchu vrátane príslušenstva, stojan pre krbovú vložku, žiaruvzdorné dosky EK 03, 50 mm, 30 mm, spojovací materiál ( žiaruvzdorné lepidlo a komponenty ), teplovzdušné mriežky 60x30 cm ( farba podľa vlastného výberu ), materiál pre povrchovú úpravu krbovej steny ( omietka, sieť, rohovníky ... ). Súčasťou ponuky je mramorový ( žulový ) obklad pohľadovej časti krbovej vložky ako aj podlahová ochrana pre krb zo žiaruvzdorného skla

 

Doplatok

3.6

siete - el. ventilátor, alebo vetrací kanalizačný otvor do WC, špajze, TM ( v prípade ak nie je okno )

 

 •  
3.7

podlaha - laminátová podlaha click systém hr. min. 8 mm značky QUICK STEP Impressive, prechodové a rohové lišty, podložka pod laminátovú podlahu

 

 •  
3.8 podlaha - laminátová podlaha click systém hr. min. 8 mm značky QUICK STEP Classic, prechodové a rohové lišty, podložka pod laminátovú podlahu

 

 •  
3.9

sanita - realizácia pokladačských prác vrátane penetrácie podkladu a konečnej úpravy ( špárovanie ), dlažba kuchyňa, predsieň, WC špajza, technická miestnosť vrátane soklovej časti do výšky 7 cm, dekoračná farebná minerálna stierka samostatného WC do celej výšky vrátane parapetnej časti okna, dekoračná farebná minerálna stierka kúpeľňa do výšky stropu vrátane obkladu obmurovky vane a sprchového kútu, WC modul ( WC misa, sedátko, ovládacie tlačítko ), sprchový kút 90x90 cm ( s vaničkou, alebo bez ) vrátane kanalizačnej mriežky, vaňa akrylátová rohová, alebo rovná , kúpeľňa - umývadlová batéria, vaňová batéria, sprchová batéria, sprchový set, samostatné WC - umývadlová batéria, inštalácia a montáž všetkých batérii a armatúr vrátane doplnkov, inštalácia a montáž pripojovacích ventilov pre práčku.

 

 •  
3.10 sanitárne doplnky - skrine pod umývadlá, rebríkové radiátory do kúpeľní, zrkadlo do kúpeľne a WC, sprchový kút z lepeného skla, farebné podsvietenie do kúpeľne ( modré, červené ... ), chrómové batérie, bidet, držiaky a iné doplnky do sanity

 

 •  
3.12 schodisko - konečná úprava drevená pokládka vodorovná plocha, čelná plocha stierka, drevené zábradlie masív ( platí v prípade 2 NP )

 

 •  
3.13 interiér DEKOR - dekoratívna prírodná priedušná protipliesňová a dezinfekčná dekoratívna omietka  

Doplatok

3.14

interiér - interiérové dvere plné, alebo presklené - fóliové, viac farieb, s kovaním

( cena 1 ks = 200,- EUR ) 

 

 •  
3.15

interiér - interiérové dvere plné, alebo presklené - prírodné masívne drevo s kovaním

( cena 1 ks = 300,- EUR ) http://nari-nabytok.sk/

 

Doplatok

3.16 interiér - zárubne obložkové fóliové ( už v cene dverí ) http://nari-nabytok.sk/

 

 •  
3.17

interiér - zárubne obložkové prírodné masívne drevo ( už v cene dverí )

 

Doplatok

3.18

interiér - kuchynská linka - podľa výberu u nášho dodávateľa http://nari-nabytok.sk/ (cena paušál 1 500,-. EUR)

 

Doplatok

3.19 exteriér - pokládka kamienkového koberca na terasovú a schodovú plochu TOP STONE vrátane AL rohových lýšt

 

 •  
4 Exteriér a doplnkové služby    
4.1

NN elektrická prípojka - el. certifikovaná rozvodová skriňa určená aj pre HDO, pripojenie na stavbu el. kábel medený CYKY 5 x 10 s ochrannou fóliou, výkopové a zemné práce, realizácia prác, atest a revízna správa potrebné pre legalizáciu pre energetickú spoločnosť. Cenová ponuka obsahuje aj napojenie na bod napojenia max. do 5 m ( el. stĺp. el. hlavná skriňa ) vrátane prípravy napojenia pre miestnu energetickú spoločnosť.

 

Doplatok

4.2

napojenie na miestnu kanalizáciu - kanalizačné potrubie 160, spojovací materiál, technická kanalizačná šachta, tlaková skúška, štrkový ochranný obsyp potrubia, výkopové a zemné práce, realizácia prác napojenia potrubia na stavbu. Ponuka platí iba v prípade ak je kanalizačné ukončenie siete vyvedené na stavebnom pozemku, v prípade ak je nutné predlženie siete ( napr. ukončenie je v cestnej komunikácii, alebo je prípojka vzdialená viac ako 10 m od hranice pozemku ).

 

Doplatok

4.3

dažďová voda - odvod dažďovej vody do vsakovacej jamy so zabudovaným lapačom nečistôt - kanalizačné potrubie 110, drenážne rozvody, spojovací materiál, lapače nečistôt, vsakovacie jamy 2 x cca 4 m3 vrátane štrkovej výplne a obalu geotextílie 200, výkopové a zemné práce, kamenivo do výplne. Ponuka platí do max. obvodu stavby 50 bm.

 

Doplatok

4.4

vodovodná prípojka - plastová vodomerná šachta VS 1.0 ( 1x1,0+0,25 ), pripojenie šachty na stavbu do 15 m vodovodná hadica PE32, ochranný pieskový obsyp hadice, zemné a výkopové práce, certifikačný atest šachty, realizácia prác. Napojenie šachty na hlavný uzáver vody (majetok vodárenskej spoločnosti) nie je obsahom cenovej ponuky.

 

Doplatok

4.5

studňa na kľúč -  hĺbenie do 18 m priemer 16 cm, ponorné čerpadlo podľa aktuálnej ponuky, tlaková nádoba 80 l, filtračné zariadenie 3 stĺpcové, pripojovacia vodovodná hadica PE32, napojenie na vnútorný obehový systém, napojenie na stavbu, zemné a výkopové práce, realizácia prác, certifikát kvality. Rozbor vody nie je obsahom cenovej ponuky.

 

Doplatok

4.6

garáž, suché státie - prestrešenie drevené priznané ( náter podľa výberu ), drevené stĺpy, krytina plech SATJAM ROOF ( farba podľa vlastného výberu ), betónové pätky pod stĺpy, rozmer 6 x 3 m.

 

Doplatok

5

* Cenová ponuka obsahuje dole uvedené položky, ktoré sú už súčasťou kalkulácie a sú neoddeliteľnou súčasťou samotnej realizácie stavebného diela.

* Uvedené položky sú paušálne a klient nemá povinnosť doplácať ďalšie finančné prostriedky

 •  
 •  

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

Stavebný dozor na stavbe vrátane potvrdenia o dozorovaní stavby
Stavbyvedúci - odborný stavebný dohľad na stavbe
Tlaková skúška vodovodných rozvodov a kanalizačnej prípojky
Revízna správa komínovej jednotky a iného vykurovacieho zariadenie ( krb )
Revízna správa elektroinštalácie a elektrickej prípojky
Revízna správa vykurovania ( elektrika, plyn )
Potvrdenie o likvidácii stavebného odpadu ( potrebné ku kolaudácii )
Zápis o tlakovej tesnosti žumpy ( potrebné ku kolaudácii )
Technické, záručné listy, atesty k hlavným stavebným materiálom
Energetický certifikát budovy = platí len pri stavbe HOKLODOM, alebo NA KĽÚČ !
Zameranie stavby pred začatím výstavby základovej dosky
Kompletná doprava stavebného materiálu na jednotlivé etapy vrátane vykládky
Doprava, montáž a demontáž stavebného lešenia, podstojkovania, debnenia, šalovania ...
Pri stavbe na kľúč upratanie interiéru stavby a jeho príprava do užívania
Dopravné a ubytovacie náklady pracovníkov
Záručné listy - predlžená záruka na strešnú krytinu ( 30 rokov ) a okná ( 4 roky )
Certifikát kvality stavby ( vystavuje stavebná spoločnosť )
V prípade potreby zabezpečenie elektrického zdroja a technickej vody
Fotodokumentácia priebehu stavby a stavebných činností
Stavebný denník - elektronický, alebo knižná verzia ( podľa potreby )
Poradenstvo pri ďalších terénnych úpravách - záhradná architektúra

 

 

 

* v prípade žiadosti klienta o kombináciu stavebných prvkov, prípadne voľby iných alternatívnych možností ( napr. zmena dodávateľa keramických dlažieb, interiérových      

   dverí, podlahových krytín ... ), môže táto skutočnosť ovplyvniť konečnú cenu daného diela

* základné farby strešných krytín bez príplatku sú čierna, hnedá, tehlovo červená

* výber materiálov ako napr. dlažba, laminátová podlaha, vane, umývadlá, armatúry, interiérové dvere prebieha osobnou návštevou klienta u nášho dodávateľa KERAMIKA

   vo Sverepci , kde Vám pripravíme aj vizualizáciu sanity

* na žiadosť klienta možnosť kombinácie doplnkov vybavenia za doplatok