Projekcia

Pred zahájením stavby a počas nej Vám zabezpečíme tieto nevyhnutné prípravné a projekčné úkony:

 • Obhliadka stavebného pozemku na ktorom sa bude realizovať výstavba ( prístupová komunikácia, siete pripojenia, rovinatosť terénu, tlaková spodná voda )
 • Príprava technického ( pracovného ) projektu pre voľbu správnej stavby a pre bezproblémové umiestnenie stavby na pozemok a stretnutie s projektantom
 • Pracovné stretnutie s klientom pred realizáciou samotnej projektovej dokumentácie, voľba hlavných stavebných materiálov
 • Obhliadka referenčnej stavby podobnej projektu klienta
 • Vyhotovenie komplexnej, detailnej cenovej ponuky stavby (hrubá stavba, holodom, na kľúč)
 • Po akceptovaní cenovej ponuky klientom stretnutie so stavebným dozorom a stavbyvedúcim
 • Príprava projektovej dokumentácie pre stavebné konanie vrátane stavebných profesii ( zdravotechnika, elektroinštalácia, statika, požiarna ochrana )
 • Príprava projektovej dokumentácie pre napojenie stavby na vonkajšie siete ( voda, elektrika, plyn, kanalizácia )
 • Inžiniering – vybavenie a získanie právoplatného stavebného povolenia pre klienta
 • Podpis realizačnej zmluvy o dielo a odsúhlasenie podmienok splatnosti – platby sa realizujú čiastkovo - etapovito, to znamená platí sa až po ukončení, podpísaní preberacieho protokolu jednotlivých stavebných diel
 • Od podpisu zmluvy a splnenia stavebných podmienok garantujeme zahájenie výstavby do dvoch týždňov
 • Na stavebné práce dohliada stavebný dozor a stavbyvedúci ( stavebný denník a príslušné protokoly )
 • Po skončení stavebného diela odovzdáme potrebné podklady pre kolaudačné rozhodnutie ako je napríklad revízna správa k elektroinštalácii, pre hromozvod, k vykurovaniu, k vonkajším prípojkám stavby, tlaková skúška vodovodných rozvodov, technické listy a certifikáty stavebných materiálov, dodatočné statické posudky
 • Po ukončení a odovzdaní stavebného diela zabezpečíme kolaudačné rozhodnutie k právoplatnému využívaniu
 • Záručný a pozáručný servis na stavebný materiál a prevedené práce