Projekcia, inžiniering

AKO VYBERAŤ PROJEKT

      Pri výbere projektu novostavby treba prihliadať predovšetkým na tieto tri základné faktory:

finančné prostriedky, ktoré máte alebo reálne budete mať k dispozícii pozemok, jeho rozmery a výškové usporiadanie, sklonitosť a orientácia k svetovým stranám, existujúca okolitá zástavba, podmienky rodiny, t.j. početnosť, záľuby a podobne.

Všetky návrhy rodinných domov sú spracované do formy hotového projektu, ktorý poslúži pre potreby vybavenia územného rozhodnutia, stavebného povolenia a samotnej realizácie rodinného domu. Projekty sú spracované v súlade so stavebným zákonom a súčasne platnými Slovenskými technickými normami. Pre každého stavebníka je projekt záväzný a musí ho rešpektovať v plnej miere.

Projekt rodinného domu sa dodáva  v 5 paré:  paré č.1,2,3 slúži na vybavenie stavebného povolenia, paré č.4,5 ostáva u investora a slúži na výstavbu.

 

Každé paré obsahuje :

 • Architektúra - sprievodnú správu, technickú správu, výkresy ( v mierke 1:50, 1:100), základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, detaily, výpisy podláh, okien a dverí, aproximatívny  rozpočet
 • Projekt požiarnej ochrany a statiky - technickú správu, výkresy skladby stropov, vencov a prekladov,  schodištia, výkazy materiálov, statický výpočet       

 prekladov

 • Zdravotechnika -  technickú správu, výkresy - vnútorný vodovod, domovú  kanalizáciu, domový plynovod, výkazy materiálov
 • Kúrenie - technickú správu, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kúrenia a  rozmiestnenia  dimenzie vykurovacích telies, výkazy materiálov        
 • Elektroinštalácia - elektrické rozvody celého objektu, schému rozvádzača, výkazy materiálov

 

Projekt neobsahuje

Neobsahuje osadenia do terénu a napojenie na inžinierske siete. Projekt osadenia do terénu a napojenia na inžinierske siete Vám ochotne vypracuje náš projektant, avšak cena tohto projektu bude stanovená individuálne vzhľadom na charakter pozemku a možnosti napojenia sa na inžinierske siete. V prípade záujmu dodáme projekt žumpy (ak nie je možné objekt napojiť do verejnej kanalizácie), projekt samostatne stojacej garáže, resp. dvoj garáže.

 Jednotlivé časti projektovej dokumentácie, ako zdravotechnika, elektroinštalácia, vykurovanie, sú spracované podľa dispozičného rozmiestnenia zriaďovacích predmetov(nábytok), ktoré sú definované v pôdorysnom riešení umiestnenom pri každom objekte.

 

Rozdelenie domov:

 • Bungalovy - Prízemné domy so šikmou alebo rovnou strechou
 • Malé domy - s úžitkovou plochou do 100m²
 • Stredné domy - s úžitkovou plochou 100m² - 225m²
 • Veľké domy - s úžitkovou plochou nad 225m²

 

Často kladené otázky:

 • Podlažnosť domu. Prízemný alebo poschodový?
 • Cena výstavby?
 • Technológie v dome: vykurovací systém, príprava teplej vody, vetranie
 • Plynový kotol? Tepelné čerpadlo? Solárny kolektor?
 • Garáž: ako súčasť domu, pristavaná, alebo samostatne stojacia?
 • Počet izieb
 • Čo skôr? Pozemok alebo projekt?

 

Projekt stavby slúži na stavebné povolenie a následne samotnú realizáciu stavby.

Ak ste si nevybrali z našej ponuky, rodinných domov ,skúste si prezrieť katalógy, ktoré sú bežne dostupné na slovenskom trhu (novinový stánok, knižnica ...), zašlite nám jeho názov a my vám zašleme zdarma cenovú ponuku.