Pojmy, skratky

  • Merná spotreba tepla na vykurovanie – udáva koľko tepla je potrebné na vykurovanie jedného metra štvorcového čistej podlahovej plochy, hodnotu vypočítame pomocou programu PHPP.
  • Tepelné mosty – sú to miesta na obvodovom plášti domu, ktoré majú nižší tepelný odpor ako ostatné časti, t. j. ktorými uniká viac tepla. Sú miesta v konštrukcii kde vďaka   oslabenej tepelnej izolácii alebo tvaru dochádza k zvýšenému prestupu tepla ( napr. balkón, rohy, napojenie stena – strecha, základy – stena a pod.) V oslabených miestach môže dôjsť k zníženiu vnútornej povrchovej teploty a následne kondenzácii vlhkosti
  • Neprevzdušnosť n₅₀  - je určujúcim parametrom pre vzduchotesnosť obalu. Hodnota hovorí, koľko vzduchu sa za hod. vymení netesnosťou pri určitom tlaku vzduchu 50Pa. Po utesnení domu sa prevádza kontrola kvality práce Blowerdoor test. Ventilátor nainštalovaný do otvoru dverí vytvorí pretlak  a meracia jednotka vyhodnotí, koľko vzduchu prechádza medzerami v obale.
  • Merná ročná spotreba primárnej energie – vyjadruje množstvo energie, ktorá je podľa zvoleného zdroje energie použitá z neobnoviteľných zdrojov. Každý zdroj energie má svoj prepočtový koeficient- napr. elektrina sa násobí 3 vďaka neefektívnej výrobe z fosílnych palív.
  • PHPP ( Passive House Planning Package) -Je medzinárodne uznávaný výpočtový program používaný pre návrh pasívneho domu. Vďaka nemu je možné prvky domu jednoduchšie prispôsobiť , aby vo výsledku vyhovel podmienkam pasívneho štandardu.
  • U –súčiniteľ prestupu tepla- udáva kvalitu tepelne-izolačných vlastností konštrukcii , čím hodnota nižšia tým prvky lepšie izolujú.  Súčiniteľ prechodu tepla U (W/m2.K) – vyjadruje množstvo tepla na 1 m2 stavebného materiálu, ktoré preniká von (pri rozdiele teploty 1 °C medzi vonkajškom a vnútrajškom).

Súčiniteľ prechodu tepla U (W/m2.K) udáva, aké množstvo tepla sa stráca cez 1 m2 plochy stavebnej konštrukcie pri rozdiele teploty okolitých prostredí 1 °C (medzi vonkajším a vnútorným prostredím).

  • Tepelný odpor stavebnej konštrukcie R (m2.K/W) je podiel hrúbky konštrukcie d (m) a súčiniteľ tepelnej vodivosti „ “ ( lambda vo W/m.K), ktorý udáva tepelnoizolačnú schopnosť stavebného materiálu. Odpor ktorý kladie konštrukcia voči prechodu tepla

 

Pasívny dom pokiaľ chceme hovoriť o pasívnom dome, musí platiť že merná spotreba tepla na vykurovanie je max 15 kWh/ m2 ,neprevzdušnosť n₅₀ max. 0,6 hod¯¹, merná ročná spotreba primárnej energie - max. 120kWh/m² K

 

Nízkoenergetický dom - NED - je úsporný dom využívajúci pasívne izolácie (izolačný materiál na vonkajších stenách, základoch, streche  prípadne v medzi stennom priestore, okná a dvere s vyššou mierou tesnosti) posúva túto hranicu pod 50 kWh/ m2.-merná spotreba tepla na vykurovanie.

 

Úsporný  dom:  nadštandardné tepelné izolácie oproti  klasickej výstavbe

 kompaktný tvar bez zbytočných výčnelkov , jednoduché tvary (štvorec, obdĺžnik)

 presklené plochy, obytné miestnosti  sú orientované na juh, technické na sever

 stavba bez tepelných mostov

 k vykurovaniu sa využívajú aj tepelné zisky zo slnka

 spotreba tepla na vykurovanie je max 70 kWh/m² za rok