Domové čistiarne odpadových vôd

Balené domové čistiarne odpadových vôd typového radu AT 6 až AT 20 slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov, obytných budov, skupín domov a zo zdrojov odpadových vôd, kde sa produkuje splašková odpadová voda (napr. ubytovacie zariadenia, reštaurácie, školy, rekreačné zariadenia, výrobne a pod.).

Vyčistenú odpadovú vodu je ďalej možné vypustiť do povrchových alebo podzemných vôd, resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene, alebo ju po filtrácii použiť v toaletných splachovačoch. V zmysle požiadaviek zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek Európskej normy EN 12566-3 bol výrobok podrobený preukazovaniu zhody, ktoré pozostávalo z dlhodobého testu účinnosti čistenia vykonaného Prüfinstitut für Abwasertechnik, Aachen, Nemecko a ďalších testov vykonaných Technickým a skúšobným ústavom stavebným, NO 1301. Po ukončení preukazovania zhody, vykonaní počiatočných skúšok typu a zavedení vnútropodnikovej kontroly výrobne výrobca vydal ES vyhlásenie o parametroch, ktoré je plne v súlade s legislatívou EU. Ukončenie uvedeného procesu oprávňuje výrobcu označovať svoje výrobky značkou zhody.

Základný popis

ČOV tvorí celoplastový reaktor s vnútornou technologickou vostavbou. Maximálne dosiahnuteľný čistiaci efekt je založený na využití technológie nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu. ČOV AT je zakrytá uzamykateľným krytom. V ČOV AT je použitý dlhoročne osvedčený systém kontinuálneho biologického čistenia odpadových vôd inovovaný na základe úžitkového vzoru s integrovanou akumuláciou nárazovo pritekajúcich vôd a vnútorným usporiadaním reaktora s medzinárodne patentovanou technológiou „Vertical Flow Labyrinth – VFL®“ (tzv. vertikálne pretekaný labyrint), čím je zabezpečená veľmi vysoká kvalita vyčistenej vody a tiež nízke prevádzkové náklady. Dodávka ČOV typu AT sa uskutočňuje na základe záväznej objednávky, pričom platobné a dodacie podmienky sú predmetom vzájomnej dohody medzi objednávateľom a dodávateľom.

Viac informácií v letáku na stiahnutie AquaTec

Posted in Novinky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *